Visie en Missie

Visie

Viae Vitae acht het van belang dat elk mens zich optimaal kan ontplooien. Onrecht en armoede zouden niet moeten bestaan en elk mens heeft recht op sociaal en economisch rechtvaardige omstandigheden. Viae Vitae gaat ervan uit dat elk mens in potentie de mogelijkheid heeft zich te ontwikkelen en verbeteren, ook al betreft het kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking.

Viae Vitae wil de armen en rechtelozen, in het bijzonder de zwakkeren en meest bedreigden zoals vrouwen, kinderen en gehandicapten financieel, materieel en immaterieel ondersteunen zodat een gelukkiger toekomst in het verschiet ligt.

Missie

Viae Vitae verkiest geen financiering op afstand maar kiest voor samenwerking met lokale partners. In casu betreft dit de stichting Yamaru Indonesië gevestigd te Woloan, Noord Sulawesi, Indonesië.

Viae Vitae wil niet enkel en alleen financieel ondersteunen. Ook vindt ondersteuning plaats door het beschikbaar stellen van kennis en ervaring, het ter beschikking stellen van materialen en producten en het initiëren en bestendigen van samenwerkingsrelaties met Nederlandse bedrijven en organisaties. Voor wat betreft het laatstgenoemde kan gedacht worden aan samenwerking met Nederlandse hogescholen en universiteiten.

Uitgangspunt bij de hulp en ondersteuning is het motto:
“don’t give them fish, but teach them how to fish.”